Student cafe in the lobby

Architects
A.Rashkovskaya/A.Rashkovskiy
Year
2013