Oriental Restaurant

Architects
A.Rashkovskiy/Y.savinov/S.Sarana
Year
2013