Modern sea restaurant

Architects
A.Rashkovskiy/A.Bezchastnov
Year
2014