Meat restaurant

Architects
A.Rashkovskiy/A.Akentiev
Year
2013