Hotel lobby

Architects
A.Rashkovskiy/O.Rapatsevych
Year
2014