Hotel hall

Architects
A.Bezchastnov/A.Rashkovskiy
Year
2013